V Pu Kale Quotes In Marathi

V. P. Kale’s quotes in Marathi reflect his deep understanding of human nature and his ability to distill complex emotions into concise and impactful words. Whether it is about love, self-reflection, or the pursuit of happiness, his quotes resonate with readers, encouraging introspection and self-discovery.

In this compilation of V. Pu. Kale’s quotes in Marathi, we delve into the treasure trove of his wisdom. These quotes serve as a reminder of the beauty and complexity of life, provoking thought and inspiring readers to explore the depths of their own emotions and experiences.

व्ही.पी. काळे यांचे मराठीतील कोट्स त्यांच्या मानवी स्वभावाचे सखोल आकलन आणि गुंतागुंतीच्या भावनांना संक्षिप्त आणि परिणामकारक शब्दांत मांडण्याची त्यांची क्षमता दर्शवतात. मग ते प्रेम, आत्म-चिंतन किंवा आनंदाच्या शोधाबद्दल असो, त्याचे कोट्स वाचकांना प्रतिध्वनित करतात, आत्मनिरीक्षण आणि आत्म-शोधाला प्रोत्साहन देतात.

व्ही. पु. काळे यांचे मराठीतील कोट्स विचारांना उत्तेजन देतात आणि वाचकांना त्यांच्या स्वत: च्या भावना आणि अनुभवांची खोली शोधण्यासाठी प्रेरणा देतात.

Collection of V. P. Kale’s quotes in Marathi

V Pu Kale Quotes In Marathi 01

आपलं कुणी अनुकरण
किंवा द्वेष करायला लागलं
की समजावं आपला उत्कर्ष
होतोय..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 02

आपण हरवण्यासारखं..
आयुष्यात जरूर घडायला हवं,
कारण अशा स्थळावरून
परतताना
माणूस ‘माणूस’ राहत नाही.
परतून येतं ते चैतन्य!
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 03

सगळे वार परतवता येतील
पण अहंकारावर झालेला
वार परतवता येत नाही,
आणि पचवताही येत नाही..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 04

माणूस अपयशाला भीत नाही.
अपयशाचं खापर फोडायला
काहीच नाही मिळालं तर?
याची त्याला भीती वाटते..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 05

वाहतो तो झरा आणि थांबतं ते
डबकं !
डबक्यावर डास येतात आणि
झऱ्यावर राजहंस!
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 06

सुरुवात कशी झाली यावरच
बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून
असतो..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 07

औदार्य म्हणजे तुमच्या
क्षमतेपेक्षा अधिक देणं
आणि आत्मसन्मान म्हणजे
तुमच्या गरजेपेक्षा कमी
घेणं..
गंजण्यापेक्षा झिजणे
केव्हाही चांगले..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 08

संध्याकाळच्या
संधीप्रकाशातही जो
टवटवीत राहीला त्याने
दिवस जिंकला..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 09

पाण्यात राहायचे तर
माश्यांशी नुसती मैत्री करून
भागत नाही तर स्वतःला
मासा बनावे लागते..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 10

चुकतो तो माणूस आणि चुका
सुधारतो तो देवमाणूस..
तुम्ही आयुष्यात किती माणसे
जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती
कळते..
व. पु. काळे


V. P. Kale, or Vasant Purushottam Kale, was a renowned Marathi writer, playwright, and essayist. Born on September 1, 1930, in the city of Pune, Maharashtra, V. P. Kale made a significant contribution to Marathi literature and left an indelible mark on the literary landscape of Maharashtra.

Kale’s writings often explored the intricacies of human emotions, relationships, and societal norms. His works resonated with readers from various walks of life, capturing the essence of the human experience with profound insight and sensitivity. Whether through his thought-provoking essays, plays, or quotes, Kale had a unique ability to connect with readers on a deep emotional level.

The simplicity and authenticity of Kale’s writing style were key factors in his widespread appeal. He had a knack for expressing complex ideas in a relatable and accessible manner, making his work accessible to both literary enthusiasts and the general public. Kale’s writings touched upon diverse themes, including love, friendship, social issues, and the complexities of human nature.

One of the notable aspects of V. P. Kale’s literary contributions is his extensive collection of quotes. These quotes have become a source of inspiration and contemplation for many. They encapsulate profound truths and observations about life, offering readers a fresh perspective on various aspects of human existence.


V Pu Kale Quotes In Marathi 11

भूक आहे तेवढे खाणे ही
प्रकृती, भूक आहे त्यापेक्षा
जास्त खाणे ही विकृती आणि
वेळप्रसंगी स्वतः उपाशी राहून
दुसऱ्याची भूक भागवणे ही
संस्कृती..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 12

आपण किती पैसा मिळवला
यापेक्षा, तो खर्च करून आपण
किती समाधान मिळवले, हे जो
पाहतो तो खरा आनंदी व्यक्ती
असतो..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 13

आयुष्यातला सर्वात
मोठा आनंद म्हणजे, जे
तुम्हाला जमणार नाही असं
लोकांना वाटतं ते साध्य
करून दाखवणं..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 14

प्रत्येक प्रॉब्लेमला उत्तर
असतंच. ते सोडवायला कधी
वेळ हवा असतो, कधी पैसा
तर कधी माणसं. या तिन्ही
गोष्टीपलीकडचा प्रॉब्लेम कधी
अस्तित्वाच नसतो..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 15

छान राहायचं.. हसायचं !
पोटात ज्वालामुखी असतांनाही,
हिरवीगार झाडं जमिनीवर
दिसतातच ना ?
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 16

अनेक समस्या त्या क्षणी
सुचेल त्या मार्गाने सोडवाव्या
लागतात. थोडा अवधी
लोटल्यावर मग कायमचा उपाय
शोधावा..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 17

ज्याच्याशी लढायचंय
त्याचा पूर्ण परिचय असावा,
हा युद्धाचा पहिला नियम
आहे..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 18

चालतांना विचाराला
आणि विचारामुळे
चालण्यास गती मिळते..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 19

साथीदाराला सुधारण्याच्या
खटाटोपात पडण्यापेक्षा
त्याला वळसा देऊन पुढे जाणे चांगलं..
कारण त्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचं
वागणं योग्यच असतं..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 20

मैत्रीत न पटणाऱ्या
गोष्टीकडे
दुर्लक्ष करण्याची शक्ती
मिळवायची असते..
कोणी कुणासाठी किती
त्याग केला
ह्याचा हिशोब आला कि
आंब्याच्या झाडाने
आपला मोहर येण्याचा
काळ संपला हे जाणावे..
व.पु. काळे


व्ही.पी. काळे, किंवा वसंत पुरुषोत्तम काळे, हे एक प्रसिद्ध मराठी लेखक, नाटककार आणि निबंधकार होते. 1 सप्टेंबर 1930 रोजी महाराष्ट्रातील पुणे शहरात जन्मलेल्या व्ही. पी. काळे यांनी मराठी साहित्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि महाराष्ट्राच्या साहित्यिक परिदृश्यावर अमिट छाप सोडली.

काळे यांच्या लेखनात अनेकदा मानवी भावना, नातेसंबंध आणि सामाजिक रूढी यांच्या गुंतागुंतीचा शोध घेण्यात आला. मानवी अनुभवाचे सार प्रगल्भ अंतर्दृष्टी आणि संवेदनशीलतेने टिपून त्यांची कामे जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील वाचकांना गुंजतात. विचारप्रवर्तक निबंध, नाटके किंवा अवतरण यातून काळे यांच्याकडे भावनिक पातळीवर वाचकांशी जोडण्याची अनोखी क्षमता होती.

काळे यांच्या लेखनशैलीतील साधेपणा आणि प्रामाणिकपणा हे त्यांच्या व्यापक आकर्षणाचे प्रमुख घटक होते. त्यांच्याकडे गुंतागुंतीच्या कल्पना सुसंगत आणि सुलभ रीतीने व्यक्त करण्याची हातोटी होती, ज्यामुळे त्यांचे कार्य साहित्य रसिक आणि सामान्य लोकांसाठी सुलभ होते. काळे यांच्या लेखनात प्रेम, मैत्री, सामाजिक समस्या आणि मानवी स्वभावातील गुंतागुंत अशा विविध विषयांना स्पर्श केला.

व्ही.पी. काळे यांच्या साहित्यिक योगदानातील एक उल्लेखनीय पैलू म्हणजे त्यांच्या अवतरणांचा विस्तृत संग्रह. हे कोट्स अनेकांसाठी प्रेरणा आणि चिंतनाचे स्रोत बनले आहेत. ते जीवनाविषयी सखोल सत्य आणि निरीक्षणे समाविष्ट करतात, वाचकांना मानवी अस्तित्वाच्या विविध पैलूंवर एक नवीन दृष्टीकोन देतात.


V Pu Kale Quotes In Marathi 21

दुसऱ्याचं मन ओळखणं सोपं..
स्वत:चा विचार करतांना क्षणभर
दुसऱ्याचं मन दत्तक घ्यायचं कि झालं..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 22

नियती ज्याप्रमाणे एखाद्याचं आयुष्य अपूर्ण
ठेवते, त्याप्रमाणेच कुणाचा सहवास
लाभल्यामुळे ते पूर्ण होईल, याचं उत्तर पण
नियतीजवळच असतं..
व.पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 23

हट्ट स्वतःचा आणि तो पुरवायचा हक्क
इतरांजवळ म्हणजे बालपण…
व पु काळे…


V Pu Kale Quotes In Marathi 24

हवेत ऑक्सिजन असतोच पण माशाला
पाण्यातलाच ऑक्सिजन शोषून हवा असतो..
मला तूच हवी होतीस.. आणि एक व्यक्ती नियती
एकदाच जन्माला घालते..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 25

जादू करून पैसा निर्माण करता
येत नाही, पण पैसा असला, की
कोणती जादू करता येत नाही… ?
जिथं माणसे विकत घेता येतात,
तिथं वस्तुंची काय कथा…..?
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 26

विरोधक
एक असा गुरु आहे
जो तुमच्यातील कमतरता
परिणामांसह दाखवून देतो
– व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 27

मुलगी लग्नाशिवाय सांभाळायची म्हणजे
पदरात धगधगती ज्वाळाच बाळगण्यासारखं..
अनेकांचा डोळा.. किती जपणार?
व पु काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 28

प्राविण्य
मिळविलेल्या माणसाला
कोणतीही चूक करायची
आयुष्यात सवलतच मिळत नाही
व पु काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 29

कोणतंही यश सहजासहजी
मिळत नाही…
आयुष्यातल्या अनेक
आनंदाकडे पाठ फिरवून,
वर्षानुवर्ष साधना
करावी लागते….
– व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 30

आपल्याला न आवडणारे
विचारही आपल्यावर
हकूमत गाजवून
जातात..!
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 31

काळ
बदललाय..
भावनाप्रधान स्वभाव
हा आता गुण राहिलेला नाही..
तो गुन्हा आहे, शाप आहे..
आपण ज्याच्यासाठी जीव टाकून खपतो
तेही त्या भावनाप्रधान स्वभावाचा
गैरफायदा घेतात. हल्ली कोण केव्हा
कटपणा दाखवेल
ह्याचा भरवसा राह्यला नाही..
व पु काळे..


V Pu Kale Quotes In Marathi 32

सगळ्या शरीरात जसा
लहानातल्या लहान
अवयवात विसंगती निर्माण
झाल्यावर ठणका पसरतो, 
तसचं कुटुंबातली एक व्यक्ती
अस्वस्थ असली म्हणजे
सगळ्या कुटुंबाचं होतं..
व पु काळे….


V Pu Kale Quotes In Marathi 33

तुम्ही नुसते गुणी असून चालत नाही.
हे गुण खळखळ न करता मान्य करणारा
समाज तुमच्याभावती जमणं,
याला महत्व आहे..
गुणी माणसाचं नाणं वाजणंच कठीण
होऊन बसलंय..
व .पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 34

आम्ही जाऊन येतो…
हे सांगण्यासाठी घरात मागे
कुणीतरी असणं, यात केवढा
आनंद आणि आधाराची भावना
असते.
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 35

ऑफीस संपल्यावर..
ऑफीस संपल की घर… घरून निघालं की
ऑफीस… वाचनाचं वेड नाही
संगितचं आकर्षण नाही गप्पांचा छंद नाही
फीरायला जाण्याची आवड नाही
माणूस रिकामा असला की काय
करणार मग? माझ्या मागे मागे असतात
मी काय करते हे सतत पहात ऱ्हायचं
काही चुकलं साडलं लवंडलं की ओरडायचं…
– हे असं आयुष्य कीती भगीनीच्या वाट्याला
आले असेल? अभिरुची संपन्न नवरा मिळावा
अशी एकूणएक स्त्रियांची मागणी नसेल…
त्यांनाही आपल्या मर्यादा माहीत असतात
पण तो कीमान माणूस तरी असावा
ही अपेक्षा गैर आहे का..?
व पु काळे….


V Pu Kale Quotes In Marathi 36

मनाला पटेल असं वागायचं
ह्याचा अर्थ सगळ्यांशी वैर
असा थोडाचं आहे ?
उलट सगळ्यांवर प्रेम करण्याची
ही साधना आहे. वपुप्रेमी चाहते
संकलन : प्रशांत साळवे
मन शुद्ध करण्याचा अभ्यास आहे.
तुकोबा वेगळे काय सांगतात ?
मन करा रे प्रसन्न ।
सर्व सिद्धीचे कारण ।।
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 37

नियती माणसाला कोणत्या तरी दालनात
शिखरावर नेऊन पोहोचवते आणि त्याचा,
त्या दिलेल्या उंचीचा हिशोब साधण्यासाठी,
जीवनाच्या दुसऱ्या दालनात त्याच
माणसाला अगदी सामान्य, अगदी क्षुद्र
करून सोडते. एका माणसाला छोटा करून
तो दुसऱ्याला मोठा करत नाही, तर एकाच
माणसात ती त्याला इथं छोटा तर तिथं
मोठा करते.
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 38

बहुतेक घरी तापट नवऱ्याला थंड रक्ताची
बायको मिळते आणि संथ नवऱ्याला
उतावीळ बायको मिळते…
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 39

मला असं वाटतं ज्यांच्या दुःखावर मला
फुंकर मारायलाही सवड नाही ते दुःख
मी वाचू नये, पाहू नये.
व. पु .काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 40

अखंड उत्साह, शोधक नजर
वक्तृत्व, प्रवासाची विलक्षण हौस
हे सगळे गुणविशेष व्हिटॅमिनच्या
गोळ्या खाऊन येत नाहीत.
व. पु .काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 41

आपला सहवास सोबतच्या व्यक्तीला
कैद वाटू लागला की, भावनांचे
पाश तोडून त्या व्यक्तीला
मुक्त करणे,
दोघांच्याही हिताचे.
व.पु.काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 42

अश्रूंना वाट करून
देण्यासाठी सुद्धा समोर
तशी व्यक्ती हवी.
व पु काळे…


V Pu Kale Quotes In Marathi 43

स्वप्न संपल की सत्य बोचु लागतं,
उदबत्या जळुन गेल्या तर मागे राखेचा सडा ऊरतो.
राखेला सुंगंध नसतो. स्वप्नाला सुत्र नसत.
तरी मी त्याला विचारलं….
“स्वप्नांवर माणुस जगतो का रे?”
तो म्हणाला “नाही ! स्वप्नांवरच माणुस झोपतो,
रमतो. पण जाग येईपर्यंत !
जागेपणीही स्वप्नच ऊराशी बाळगली तर
परत झोपण्याची वेळ येते माणसावर “
“मी बुवा स्वप्नांवरच जगतो.
स्वप्नांचा आणि सुंगंधाचा फार जवळचा संबंध असतो”
“बरोबर आहे, शेवटी दोन्हीची राख होते”
– व.पु.काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 44

असा पार्टनर प्रत्येक व्यक्तीला हवाहवासा वाटतो.
जो उपदेश करणार नाही पण साथ देईल..
जो उणिवा दाखवून देईल पण दोष देणार नाही.
कौतूक करेल पण अहंकार फुलवणार नाही..
भेटेल असा पार्टनर? पण असं भेटेल का म्हणून?
आपणच का नाही तसं व्हायचं?
कुणासाठी तरी अशा स्वरुपाच पार्टनर ?
किती कठीण आहे, आणि सोपंही…
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 45

आपल्या स्मृतीतून जो कधी
नाहीसा होत नाही तो अमरच..
प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी
वेगवेगळी, प्रत्येकाची अमर माणसं
भेटत असतातच. ती माणसं
आपल्याबरोबरच शेवटचा श्वास
घेतात..
व.पु. काळे


 

V Pu Kale Quotes In Marathi 46

कष्ट अनेकजण
करतात, पण बरोबरीने नशिबाची
साथ असणाऱ्याच्या
घरावरच यशाचं तोरण लागतं..
व. पु. काळे..


V Pu Kale Quotes In Marathi 47

आपण फार छोट्या छोट्या प्रसंगांना
‘इज्जत का सवाल’ बनवतो..
आयुष्यभर अकारण इरेला पेटतो..
नशिबाने साथ दिली की ‘जितं
मया‘ करत कॉलर ताठ! फसलो तर
खापर फोडण्यासाठी कुणाला तरी
हेरायचं..
व. पु. काळे..


V Pu Kale Quotes In Marathi 48

उत्कष्ट
हे साधेपणाचं लक्षण आहे
फक्त विचार गुतागुतीचे
असतात..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 49

सगळी
दुखणी परवडली
संवादाची भुक ह्या
व्याधी वर उपाय नाही..
व. पु. काळे


V Pu Kale Quotes In Marathi 50

लाजावं कसं हे
श्रावण किंवा
भाद्रपदानंच
जगातल्या पहिल्या
तरुणीला सांगितलं..
व. पु. काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 51

तासनतास एखाद्या व्यक्तीची वाट पाहणं
यासारख्या यातना नाहीत. पण कुणीतरी
आपली वाट पाहत आहे या
जाणीवेसारखं दुसरं सुखही नाही. या
जाणीवेतूनच माणसं धावत्या गाड्या
पकडतात…
व. पू. काळे

 

V Pu Kale Quotes In Marathi 52

आवडणारी कामचं
वाटणीला येतात असं नाही, 
काही कामं कर्तव्य म्हणून
करायची असतात..
– व पु काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 53

प्रत्येक प्रांतात आपलं जोडीदाराशी
जमलं पाहिजे, हा अट्टाहास न धरता,
जिथे जमणार नाही, ह्याचा अंदाज
आला, की पान उलटायचं. हाच विचार
पहिल्यांदा पटवून द्यायचा…
व. पु. काळे..

V Pu Kale Quotes In Marathi 54

ऐवढ्या मोठ्या जगात
आपली एकही व्यक्ती
नसणे किती त्रासदायक
असते एखाद्या रिकाम्या
डोक्याच्या माणसाला
विचारा..
व. पु. काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 55

संवाद साधायला काय लागतं?
भाषा? शब्द? विषय ? निकड ?
नाही नाही या कशाचीच गरज नसते,
आंतरिक जिव्हाळा असेल तर
संवाद कुणाशीही साधला
जाऊ शकतो….
व. पु. काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 56

रडणं
भोगायचं
असतं..
हसणं
उपभोगायचं…
व. पु. काळे

V Pu Kale Quotes in Marathi 57

निर्माण होणाऱ्या भावना प्रकट
करायच्या नाहीत हे अंगवळणी
पाडून घेता घेता कातडीचं
चिलखत कधी होते हे
स्वतःलाही समजत नाही..
– व. पु. काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 58

पुरुषाला प्रत्येक देखणी स्त्री
आवडते, हा बायकांचा चुकीचा
समज आहे.. आकर्षण आणि
प्रेम या फार वेगवेगळ्या
अवस्था आहेत…!
• व. पु. काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 59

प्रवासाला निघालेल्या
माणसाला आपण केवळ
स्टेशनपर्यंतच पोहोचवू शकतो..
पुढचा प्रवास ज्याचा तो
आपल्या हिमतीवर करतो..
व.पु.काळे

V Pu Kale Quotes In Marathi 60

प्रत्यक्ष मृत्यूपेक्षा
जित्याजागत्या माणसांचा
संवाद संपणं हेच त्याचं खरं
मरण आहे..
व. पु. काळेV Pu Kale Quotes In Marathi 61कोणती फुले
टाळायची…
ते फुलपाखरांना
पण समजतं…
व. पु. काळे

Join us on this journey as we unravel the profound insights and timeless wisdom encapsulated in V. P. Kale’s quotes, and allow them to ignite a spark of introspection and inspiration within you.

व्ही.पी. काळे यांच्या कोट्समध्ये गुंतलेली प्रगल्भ अंतर्दृष्टी आणि कालातीत शहाणपण आम्ही उलगडून दाखवत असताना या प्रवासात आमच्यासोबत सामील व्हा आणि  तुमच्यामध्ये आत्मनिरीक्षण आणि प्रेरणेची ठिणगी पेटू द्या.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x